ศูนย์พลังที่สูงสุด ( จักรสหัสราระ)

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

ศูนย์พลังที่มีตำแหน่งสูงสุดเป็นศูนย์พลังที่สำคัญที่สุดศูนย์หนึ่งในระบบกายละเอียดของเรา เมื่อกุณฑลินีพุ่งขึ้นและทะลุผ่านศูนย์นี้ ท่านได้ปลุกเส้นประสาททั้งหมดให้ตื่น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์รวมของเส้นประสาททุกศูนย์จะได้รับการรู้แจ้ง เราจึงกล่าวได้ว่าบุคคลผ้นั้นมีวิญญาณที่รู้แจ้งหรือได้รับการตระหนักรู้ ต่อจากนั้น กุณฑลินีจะพุ่งผ่านบริเวณกระหม่อมและเปิดช่องทางนำออกไปสู่จักรวาล และเราจะประสบกับความรู้สึกว่ามีสายลมอ่อนที่พัดเบาๆ ทำให้เกิดความเย็นอยู่เหนือศีรษะของเรา

ข้อควรจำประจำบท
  • สหัสราระรวมทุกจักรเข้าด้วยกัน
  • ภายในตัวคุณ มีพลังที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความคิด ความโกรธ ความรู้สึกผิด ความโลภ ความกังวล และความกลัว
  • กุณฑลินีแสดงออกซึ่งความรู้สึกของความกลมกลืน ความสงบ ความรัก และความสุข พลังกุณฑลินีเป็นพลังที่ให้การรู้แจ้งแก่มนุษยชาติ
วิดีโอประกอบบทเรียน

กรุณารอการโหลดวิดีโอสำหรับการเข้าฝึกครั้งแรก

arrow ฉันควรทำสิ่งใดต่อไป

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)