บทเรียนฝึกสมาธิ 5

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 5 | Self Mastery (Void)
วิดีโอบทเรียน: การเป็นครูของตนเอง (วอยด์)

การเป็นครูที่แท้จริงคือ ความสามารถในการวินิจฉัยแยกแยะระหว่างความถูกต้องกับความหลอกลวง และการมีชีวิตอยู่ในความกลมกลืนกับกฎธรรมชาติ วอยด์เป็นชื่อของศูนย์กลางของความเป็นคุรุหรือครูของตัวเราเอง ขณะที่พลังกุณฑลินีให้การรู้แจ้งแก่บริเวณนี้ เราจะกลายเป็นคุรุของตนเอง

Part 2

Class 5 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

วอยด์คือศูนย์กลางของความเป็นนายหรือครูของตนเอง เมื่อพลังกุณฑาลินีให้การรู้แจ้งแก่บริเวณนี้ เราจะกลายเป็นครูของตัวเราเอง (หรือนายของตนเอง) คำว่าคุรุหมายถึงน้ำหนักหรือแรงศูนย์ถ่วงของโลก และสภาวะที่สามัญเช่นนี้คือหนึ่งในวิถีทางเบื้องต้นที่เราจะคงอยู่ในความสมดุลได้ท่ามกลางการดำรงชีวิตที่วุ่นวายสับสน

Part 3

Class 5 | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

เพื่อที่จะสร้างความเป็นครูของตนเอง ให้ทำตัวห่างไกลจากความต้องการทางโลกย์ ความต้องการเป็นสิ่งที่ผลักดันคุณออกจากขณะปัจจุบัน สิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการจะเป็นสิ่งผูกมัดคุณเข้ากับอดีตและอนาคต ขณะนี้คุณอยู่ในปัจจุบัน จงเป็นอิสระจากพันธนาการทั้งหมด เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับแม่ผู้สูงส่งภายในตัวคุณ ซึ่งได้แก่พลังกุณฑลินี

Part 4

Class 5 | Things to do before the next class
ตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๖ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)