บทเรียนฝึกสมาธิ 4

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Part 1

Class 4 | Communicate with the All-Pervading Power (Vishuddhi chakra)
วิดีโอบทเรียน: การสื่อสารกับพลังอันแผ่ไพศาล ( จักรวิศุทธิ )

เริ่มจากบทเรียนนี้ เราจะทำความรู้จักศูนย์พลังหรือจักรต่างๆ ให้ทั่วถึง ศูนย์พลังที่ควรศึกษาก่อนคือจักรวิศุทธิ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณคอ เป็นศูนย์ที่ควบคุมการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่เรามีต่อผู้อื่น

Part 2

Class 4 | Knowledge Tree
อ่าน: ต้นไม้แห่งความรู้

ศูนย์พลังนี้มีจำนวนกลีบของจักรสิบหกกลีบ เรียกว่าจักรวิศุทธิ ตั้งอยู่ช่วงบริเวณลำคอทางด้านแนวกระดูกสันหลัง ศูนย์นี้ทำงานสำหรับเครือข่ายเกี่ยวกับคอ ควบคุมดูแลหน้าที่ของหู จมูก ช่องคอ ลำคอ ฟัน ลิ้น มือ อากัปกิริยา ท่าทาง และอื่นๆ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เพราะเราใช้อวัยวะต่างๆ เหล่านี้ในการสื่อสารออกไป ส่วนในระดับของกายภาพนั้น ศูนย์นี้ควบคุมต่อมไธรอยด์ให้แก่เรา การกระทำที่ทำร้ายหรือ

Part 3

Class 4 | Guided Meditations
ปฏิบัติ: นำฝึกสมาธิ

การมองท้องฟ้ากว้างไกลจะช่วยทำความสะอาดศูนย์พลังนี้ด้วย ขอให้เรามองท้องฟ้าบ่อยๆ. วางมือขวาลงบนไหล่ข้างซ้ายช่วงต่อกับคอ ตามภาพ และอธิษฐานประโยคต่อไปนี้ในใจ ๑๖ ครั้ง

Part 4

Class 4 | Things to do before the next class
ตรวจสอบด้วยตนเอง: สิ่งที่ต้องทำ

ผ่อนคลายตามสบายและทำตามรายการข้างล่างในช่วง ๒-๓ วันจนกว่าจะขึ้นบทเรียนต่อไป หลังจากจบทุกลำดับขั้น คุณสามารถคลิกบทที่ ๕ ที่เมนููนำทางเมื่อใดที่คุณต้องการและเริ่มด้วยส่วนแรก

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)