Žinių Medis

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Kundalini AwakeningSavirealizacija (Kundalini pažadinimas)

Žmogus gauna Savirealizaciją tuomet, kai yra pažadinama jo Kundalini. Mes susijungiame su savo dvasia ir spontaniškai atsiduriame meditacijos būsenoje, kai motiniška, dvasinė energija, žinoma kaip Kundalini, yra pažadinama ir tampa aktyvi.

Ši Kundalini energija pradeda kilti nuo sakrum kaulo (kaulas, esantis nugaros apačioje) stuburu į viršų. Dėl to energetiniai centrai (čakros) sutelkiami ir pamaitinami. Kai energija pasiekia smegenis, tada spontaniškai pasiekiama minčių ramybė.

Trys energetiniai kanalai

Mūsų subtiliojoje sistemoje yra trys energetiniai kanalai. Jie atitinka stubure esančias simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemas. Tai dešinysis kanalas (geltonas), kairysis kanalas (mėlynas) ir centrinis kanalas(baltas).

left channelKairysis kanalas (ida nadi)
Kairysis kanalas (mėlynas) siejamas su mūsų praeitimi, emocijomis, troškimais, prisirišimu prie kitų. Jo pabaiga yra superego, tai yra mūsų atsiminimų saugykla, mūsų įpročiai ir sąlygotumai. Didžiausia kairės pusės savybė – džiaugsmas, tai yra pagrindinė dvasios savybė. Galbūt Jūs prisimenate vaikystėje patirtą džiaugsmą arba tiesiog pastebėjote, kaip džiaugiasi maži vaikai. Noras džiaugtis mumyse išlikęs toks stiprus, lyg dar būtume vaikai. Ta savybė gali užsiblokuoti arba dėl emocinių ar fizinių pažeidimų tiesiog „nublukti”. Prieš atsirandant Sahadža meditacijai mes neturėjome efektyvių metodų skausmui ir pažeidimams gydyti. Bet praktikuojant Sahadža meditaciją galima pašalinti įsisenėjusią įtampą, atgauti nuolatinę džiaugsmo būseną.

Kairės pusės problemų padarinys yra kraštutinis nuolankumas arba emocinis disbalansas, kuriuo mes balansuojame tarp pakylėtumo ir depresijos. Dėl tokio disbalanso keblu save kontroliuoti, o blogus įpročius sunku koreguoti. Visų blogiausia, kad mes tampame letargiški savęs kankiniai. Nes šiam kanalui maitinant kaukolės sritį smegenų spaudimas tampa pernelyg didelis. Todėl toks ciklas sukelia protinius sutrikimus, epilepsiją ir senėjimą (smegenų irimą).

right channelDešinysis kanalas (pingala nadi)
Dešinysis kanalas (geltonas) siejamas su mūsų veikla ir planavimu, su fiziniu ir protiniu aktyvumu. Jo pabaiga yra ego, kuris leidžia suvokti save kaip „Aš”, jaustis atsiskyrusiu nuo pasaulio. Šis kanalas taip pat vadinamas Saulės kanalu. Jo pradžia – antroje čakroje, kylant į viršų kaire puse. Šeštoje čakroje jis kryžiuojasi su kaire puse (ego).

Dešinysis kanalas rūpinasi mūsų veiksmo energijos tiekimu. Ši energija susideda iš protinių ir fizinių veiksmų. Kai per daug reikalaujama šios energijos, silpnėja kairė pusė, išnyksta noras dvasiai džiaugtis. Kai dominuoja dešinė pusė, asmenybė tampa sausa ir agresyvi. Per didelis spaudimas šauna į kairįjį smilkinį, į ego, išpūsdamas jį kaip balioną, kuris blokuoja centrinį kanalą. Visa sistema išsibalansuoja. Dėl akinančio ego sumažėja mūsų emocinis jautrumas. Atliekami veiksmai dominuoja arba ardo kitų gyvenimus, tvirtai įsitikinus, kad jie „reikalingi” ir „logiški”. Toks kraštutinis dešinės pusės elgesys iššaukia širdies sutrikimus.

Sahadža meditacija padeda atsikratyti blokų, susibalansuoti čakras ir kanalus. Paprastai medituojant ir taikant metodus kiekvieną dieną galima pradėti džiaugsmingai, atvirom čakrom, subalansuota energetine sistema. Jūs galite pagyvinti save ir visą Jus supančią aplinką paprasčiausiai dirbdami su savim iš vidaus.

central channelCentrinis kanalas (sushumna nadi)
Centrinis kanalas yra pakilimo kanalas. Tai jėga, paremta mūsų evoliucija, kuri mus sąmoningai ar nesąmoningai veda aukštesnio suvokimo link, Sahasrara čakros (aukščiausios čakros) link. Centrinis kanalas taip pat vadinamas Viduriniuoju keliu. Jis prasideda Kundalini kilimo vietoje ir kyla stuburu iki aukščiausios čakros.

Centrinis kanalas, kaip parasimpatinės nervų sistemos informacijos nešėjas, koordinuoja nesąmoningus mūsų sistemos veiksmus. Mes neturime sąmoningos savo veiksmų kontrolės. Mūsų širdies plakimas, kvėpavimas, kraujo sistema gamina plazmą, smegenys centralizuoja ir koordinuoja bendravimą, mintys formuoja „žodžių eigą” bei daugybę kitų neįtikėtinų funkcijų ir veikia daug geriau negu milijonai kompiuterių.

Veiksmai, esantys parasimpatinėje sistemoje, vyksta spontaniškai. Jie atsiranda natūraliai, mums nieko nereikia daryti. Kundalini kilimas ir ir jos atliekamas darbas taip pat kaip kita dvasinė veikla yra spontaniškas. Vadinasi, ir terminas Sahadža buvo parinktas apibūdinti tokį meditacijos būdą, nes tai reiškia spontaniškumą. Toks natūralus parasimpatinės sistemos dalyvavimas viduriniajame kelyje rodo, kad Kundalini kilimas visai nepriklauso nuo mūsų valios.

Vos pažadinta Kundalini pradeda kilti aukštyn centriniu kanalu, per viršugalvį, mes pradedame suvokti savo subtiliosios sistemos vidinį neaprėpiamumą. Šis pirminis „nušvitimas” arba Realizacija yra tik pati didžiosios kelionės pradžia.

Daugiau apie Kundalini

elgrecosKundalini yra pirminė energija, visų energijų šaltinis. Tai gyvenimo energija, kuri žino, kaip veikti. Prieš Savirealizaciją Kundalini tūno kryžkaulyje, stuburo apačioje. Ji visiškai tyra ir nesuteršta. Jos negalima sutepti ar apjuodinti.

Kundalini kyla prieš gravitacijos jėgą. Ji kyla iš savęs kaip ugnis. Ji sunaikina ir išvalo viską, kas mūsų viduje yra nereikalingo (idėjas, troškimus, jausmus, atitolinančius nuo dvasingumo). Ji nepasiima trūkumų, o juos pašalina. Dėl to meditacijos metu savo delnuose kartais mes jaučiame karštį.

Yra daugybė senovinių simbolių, vaizduojančių Kundalini, tai yra ir Gyvatė, ir dangiško vandens upė. Vandenio eros aušra žymi jos pabudimą.

Ji suteikia postūmį siekti kažko didingesnio, dvasiškesnio.

Ji sukuria tyro noro galią, sukuria galią vystytis ir tapti išvien su dvasia.

arrow Ką man daryti toliau?

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)