Terminų žodynas

Share the love of meditation…Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on StumbleUpon

Adi Guru
Pirmapradis mokytojas

AUM
Pirmapradis garsas (kartais rašomas kaip OM)

Brahmarandhra

Momenėlio sritis. Minkštas kaulas kūdikio viršugalvyje

Centrinis Kanalas
Evoliucijos ir Apreiškimo („tiesiausio kelio“) Kanalas – Sušumna nadi

Čaitanja
Dieviškos vibracijos, gyvybės energija

Čakros
Tai subtilūs energetiniai centrai, esantys pagrindinių nervinių rezginių zonoje. Tiesiogiai išvertus iš sanskrito, „čakra“ reiškia energijos ratą. Mūsų subtiliojoje sistemoje yra sep-tynios pagrindinės čakros, kurios atitinkamai susiformavo mūsų evoliucijos eigoje. Kuo-met čakra pabunda (t. y. gavus dvasinę Realizaciją), ji pradeda spinduliuoti vibracijas, atskleisdama unikalias dieviškas savybes mūsų viduje. Taip yra todėl, kad mes buvome sukurti pagal Dievo atvaizdą. Fizinių, mentalinių ir emocinių problemų priežastis taip pat galima atsekti pagal pusiausvyros nebuvimą vienoje ar keliose čakrose.

Dėmesys
Dėmesys yra labai svarbi žmogaus vidinė savybė. Jis dažnai pažeidžiamas, kai intelek-tualioji mūsų prigimties pusė tampa dominuojančia. Taigi dėmesys turi būti valomas, stiprinamas ir prižiūrimas. Tai yra natūralus Kundalini energijos procesas

Dharma
Doras elgesys, religija

Dvasia
Tai yra Dieviškumo atspindys mumyse. Pagrindinis Sahadža meditacijos tikslas – visiš-kai tapti Dvasia, kuri ir yra tikrasis AŠ. Pažadinę Kundalini mes galime suvokti savo Dvasią ir jausti ją savo dėmesyje, tokiu būdu gyvename ir veikiame harmonijoje su Die-viškumu.

Ego
Ta individo dalis, kuri atsakinga už jo asmenybės išraišką ir vystymąsi, savojo AŠ suvo-kimas

Gyvybės medis
Subtilus kūnas su septyniomis čakromis

Guru
Dvasinis mokytojas; mokytojas, patyręs nušvitimą.

Ida Nadi
Mėnulio / kairysis kanalas, atsakingas už emocijas ir praeitį

Joga
Jungtis su Dieviškumu

Karma
Praeities veiksmų pasekmės

Kundalini
Motiniška energija, kuri „snaudžia“ mūsų stuburo apačioje, kryžkaulyje. Ši energija pa-žadinama dvasinės Savirealizacijos metu, kad gautume jungtį su Dieviškumu, tuomet ji pradeda valyti ir balansuoti mūsų energetinius centrus

Limbinė sritis
Limbinė sritis yra smegenų struktūros dalis, kuriai priklauso hipokampas, migdolinis kū-nas (lot. corpus amygdaloideum), gumburas ir limbinė žievė. Ši sritis atsakinga už dau-gybę funkcijų, pvz.: emocijas, elgesį, ilgalaikę atmintį ir uoslę. Terminas „limbinė“ yra kilęs iš lotyniško žodžio limbus, pažodžiui reiškiantį „siena“ arba „diržas“.

Ši sritis yra tarp Agija čakros ir momenėlio, Kundalini į šią vietą pakyla, kai praeina per Agija čakrą.

Maja
Iliuzija

Momenėlio sritis
Momenėlis yra anatominė ypatybė, esanti kūdikio kaukolėje. Momenėlis yra minkŠta vieta vaiko kaukolėje, kad gimdymo metu kaukolės plokŠtės būtų paslankios, leistų vai-ko galvutei praeiti per gimdos kaklelį.

Kai gaunate Dvasinę Saviealizaciją, Kundalini pakyla ir praeina per Šią sritį, kuri dar va-dinama Brahmarandhra.

Nadi
Subtilusis kanalas

Nušvitimas
Nušvitimas yra labai paprastas, nereikalaujantis jokių pastangų procesas, tuo metu pabunda motiniškoji energija, esanti kryžkaulyje, dar žinoma kaip Kundalini. Dvasinė Savi-realizacija

Pasąmonė
Ida Nadi sritis ir superego

Pingala Nadi
Saulės / dešinysis kanalas, atsakingas už fizinį bei protinį aktyvumą ir ateitį.

Sahadža
Spontaniškas, įgimtas

Savirealizacija
Savirealizacija yra labai paprastas ir spontaniškas procesas, kurio metu mumyse pabunda motiniška energija, glūdinti paskutiniame stuburo slankstelyje, taip pat žinoma kaip Kundalini energija. Nušvitimas.

Simpatinė sistema
Tai nervų sistemos dalis, kuri kontroliuoja savanoriškus veiksmus.

Subtilioji sistema
Žmogaus subtilioji sistema yra labai paini, ją sudaro tūkstančiai kanalų, nešiojančių energiją po visą kūną. Koncentruota energija subtiliojoje sistemoje yra vadinama „čak-romis“ (sanskrito kalboje „ratas“) arba tiesiog „energetiniais centrais“.

Visa sistema yra valdoma trijų pagrindinių vertikalių energetinių kanalų ir septynių pa-grindinių čakrų. Visa mūsų subtilioji sistema visiškai aktyvuojama tik tada, kai pabunda Kundalini energija, valanti bei balansuojanti visą sistemą ir pažadinanti tyriausias čakrų savybes.

Sushumna Nadi
Centrinis evoliucijos kanalas ir Apreiškimas („tiesiausias kelias“)

Tikrasis AŠ
Dievo atspindys žmoguje, Dvasia

Vibracijos
Kai Kundalini pabunda, vibracijas galima jausti ant rankų delnų, kūno viduje ir viršugal-vyje. Viskas kūrinijoje spinduliuoja vibracijas, bet galimybė jas pajausti ateina tik pakilus Kundalini. Visa, kas spinduliuoja vėsias (ne šaltas) vibracijas, yra subalansuota ir „Šventa“. Karštos, dilgčiojančios vibracijos spinduliuoja, kai nėra balanso ar trūksta harmonijos su Dvasia.

Virata
Didžioji pirmapradė Būtis, kosminis Kūnas

Viršsąmonė
Pingala Nadi sritis ir ego

Master your meditation skills
Onlinemeditation.org is provided for free by VND Educational Society (non-profit)